از برف...

از برف

خبری نیست

برفی که ببارد و

خیالِ اندوه و

سرمای خشکِ ذهن را

در تکرارِ دانه‌های سفید

بپوشاند

برف

تخیلِ زمستان ا‌ست

          (درخت ابدی، ٨٧/١١/١٣)

/ 6 نظر / 8 بازدید
علیرضا

این اشعار جمعوجور و موجز خیلی خوب هستند. توی همین کوتاهی هم شروع خوبی دارد و هم پایانبند که جملهی زیبایی است: «برف/ تخیل زمستان است»

فرناز

برف زمستان در پشت آه های به فلک رفته ی مردم گیر کرده !![گل]