# دفتر_شعر

آبی

از شاخ و برگ اگر آسمان را ببینی به چه فکر می‌کنی؟ به سایه-روشنِ برگ‌ها یا تک‌درختی در بیابان که آسمان از میانش آبی‌ست؟                        (92/2/22)
/ 23 نظر / 23 بازدید

او...

او تو بودی که بر بیابان وزیدی و خاک و سنگ جان گرفت ماه مُرد و کنده‌ها اسکلتِ اسبی شد که در باد می‌تاخت                       (٣٠/ اردیبهشت/ ٨٣)
/ 19 نظر / 30 بازدید